• Tietosuojakäytäntö

  1. YLEISET EHDOT

  1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee periaatteita, joita noudatetaan henkilötietojen keräämisessä, käsittelyssä ja säilyttämisessä. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietojen vastuullinen rekisterinpitäjä, Floor Covering OÜ (jatkossa “rekisterinpitäjä”).

  1.2. Tietosuojakäytännön mukainen rekisteröity tarkoittaa asiakasta tai muuta fyysistä henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

  1.3. Tietosuojakäytännön mukainen asiakas tarkoittaa ketä tahansa, joka ostaa tuotteita tai palveluita rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

  1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyä koskevia oikeudellisia periaatteita, mukaan lukien henkilötietojen käsittelyä laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä voi vahvistaa, että henkilötietoja on käsitelty noudattaen lainsäädännössä määrättyjä vaatimuksia.

  2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN, KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN

  2.1. Rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja, jotka on kerätty pääasiassa sähköisesti, erityisesti verkkosivuston ja sähköpostin välityksellä.

  2.2. Antamalla henkilötietonsa rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestellä, käyttää ja hallita tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin henkilötietoja, jotka rekisteröity antaa suoraan tai välillisesti verkkosivustolla tuotteita tai palveluja ostaessaan.

  2.3. 2.3. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoisesta väärien tietojen antamista pidetään tietosuojakäytännön rikkomisena. Rekisteröidyn on ilmoitettava rekisterinpitäjälle välittömästi muuttuneista tiedoista.

  2.4. Rekisterinpitäjä ei vastaa rekisteröidyn tai kolmansien osapuolten rekisteröidyn antamien väärien tietojen aiheuttamasta vahingosta.

  3. ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

  3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja: 3.1.1. Etu- ja sukunimi; 3.1.2. Syntymäaika; 3.1.3. Puhelinnumero; 3.1.4. Sähköpostiosoite; 3.1.5. Toimitusosoite; 3.1.6. Pankkitilinumero; 3.1.7. Maksukortin tiedot;

  3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

  3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b), c) ja f) alakohdat: a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen; b) henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, johon rekisteröity on osapuolena, tai sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joita edeltävänä aikana pyynnöstä tehdään; c) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjälle kuuluvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi; f) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi milloin tällaisten etujen katsotaan syrjäyttävän rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaamista, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

  3.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus määräytyy käsittelyn mukaan:

  3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus ja suojelu Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – laissa määritellyn määräajan mukaisesti

  3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilauksen käsittely Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – 60 päivää.

  3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palveluiden toimivuuden varmistaminen

  Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – 60 päivää.

  3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – 60 päivää.

  3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – taloudellinen toiminta, kirjanpito Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – laissa määritellyn määräajan mukaisesti

  3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – 60 päivää.

  3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, kuten valtuutettujen tietojenkäsittelijöiden, kirjanpitäjien, kuljetus- ja kuriiripalveluja tarjoavien yritysten, siirtopalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Rekisterinpitäjä toimittaa maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle tietojenkäsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

  3.6. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn ja säilyttämisen aikana rekisterinpitäjä soveltaa organisaatioonisia ja teknisiä toimenpiteitä, jotka varmistavat henkilötietojen suojan sattumalta tai laittomalta tuhoutumiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

  3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään 4 vuotta.

  4. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tutustua niihin.

  4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa käsittelystä.

  4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja.

  4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

  4.5. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi hänen on otettava yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa shop@floorcovering.ee

  4.6. Rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle oikeuksiensa suojelemiseksi.

  5. YHTEENVETO

  5.1. Nämä tietosuojaehtosopimukset on laadittu yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti sekä Viron tasavallan henkilötietojen suojalain ja Viron tasavallan ja Euroopan unionin säädösten mukaisesti.

  5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivuston www.floorcovering.ee kautta.